Ελληνικές επιχορηγήσεις

 

Avramar

GREEK GRANTS

Σύστημα SAFEGUARD χερσαίας, επιφανειακής και υποβρύχιας αποτύπωσης της πραγματικής κατάστασης ανθρώπων και αγκυροβολίων στο υπολογιστικό νέφος​

Το SAFEGUARD αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις στον τομέα της υποστήριξης της ασφάλειας των εργαζομένων και της παρακολούθησης για την προστασία των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας (αγκυροβόλια και μονάδες παραγωγής), στοχεύοντας σε καινοτόμες λύσεις βασισμένες στα πρότυπα Aquaculture 4.0, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες υποβρύχιας, θαλάσσιας και παράκτιας επιτήρησης και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτική ζωή των εργαζομένων και την επικρατούσα δεοντολογία.

1. Προστασία προσωπικού (προσωπικό επιφανείας, βάρδιες, δύτες)​

2. Παρακολούθηση της ακεραιότητας της υποδομής​

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-02730)»​

Σκοπός του έργου​:

Στο παρών έργο επιδιώκεται η ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και πρακτικών στο χώρο της υποστήριξης της ασφάλειας των εργαζομένων και της παρακολούθησης για την προστασία των εγκαταστάσεων παράκτιων υδατοκαλλιεργειών (αγκυροβόλια και θαλάσσιες μονάδες παραγωγής), στοχεύοντας καινοτόμες λύσεις ενταγμένες στα πρότυπα Aquaculture 4.0, με χρήση νέων τεχνολογιών υποβρύχιας, θαλάσσιας και παράκτιας επιτήρησης και παράλληλα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων διατηρώντας την ιδιωτικότητα των εργαζομένων και την επικρατούσα ηθική.​

 

Καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες τσιπούρας εκτρεφόμενης με κλάσμα πολικών λιποειδών απομονωμένων από παραπροϊόντα ελαιουργίας

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ELAIOTSIPOURA, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-00687

Τα μέχρι σήμερα ερευνητικά μας δεδομένα αποδεικνύουν ότι είναι δυνατή η παραγωγή και χρήση νέας ιχθυοτροφής με αντικατάσταση μέρους των ιχθυελαίων με παραπροϊόντα ελαιουργίας και επιπλέον ότι η τροποποιημένη ιχθυοτροφή επηρεάζει τη σύσταση σε μικροθρεπτικά συστατικά του ψαριού.

Σκοπός του έργου

Ο κυριότερος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η παραγωγή μίας εκτρεφόμενης τσιπούρας με κλάσμα πολικών λιποειδών απομονωμένων από παραπροϊόντα ελαιουργίας, η κατανάλωση της οποίας να οδηγεί  σε σημαντικά βελτιωμένο καρδιομεταβολικό προφίλ των καταναλωτών. Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:

α) ανάπτυξη μεθόδου παραγωγής ιχθυοτροφής εμπλουτισμένης με το κλάσμα των πολικών λιποειδών (Β.Δ.Λ.) απομονωμένων από τα παραπροϊόντα ελαιουργίας

β) διαδικασία εμπλουτισμού εκτρεφόμενης τσιπούρας με το κλάσμα των Β.Δ.Λ.

 

Grants GR-sticy

Γονιδιωματική Μελέτη του κρανιού (Argyrosomus regius) με σκοπό την χαρτογράφηση γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων και την έναρξη του πρώτου Ευρωπαϊκού προγράμματος γενετικής επιλογής.

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MeagreGen, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ6ΥΒΠ-00012

Ο κρανιός, (Argyrosomus regius) είναι ένα από τα νέο-αναδυόμενα και ελπιδοφόρα είδη στην Μεσογειακή υδατοκαλλιέργεια. Παρουσιάζει γρήγορη αύξηση βάρους και δυνατότητα μεταποίησης χωρίς να ανταγωνίζονται τα δύο υπάρχοντα είδη, δηλαδή την τσιπούρα και το λαβράκι. Το ερευνητικό έργο “MeagreGen” βασίζεται στη συνέργεια μεταξύ δύο μεγάλων εταιριών του κλάδου με μακρόχρονη εμπειρία στην γενετική επιλογή τσιπούρας και λαβρακιού, και των τριών κορυφαίων ελληνικών ερευνητικών εταίρων στους τομείς της ποσοτικής γενετικής και της γονιδιωματικής.

Ο στόχος του έργου είναι:

Α) η εκτίμηση και αξιολόγηση του γενετικού πολυμορφισμού του κρανιού που υπάρχει σε Ελληνικές εταιρίες.

Β) ο προσδιορισμός της αλληλουχίας του γονιδιώματος και του μεταγραφώματος στον κρανιό. Η κατασκευή ενός πολύ καλού μεταγραφώματος, ενός πολύ πυκνού χάρτη σύνδεσης και η γονιδιωματική αλληλούχηση είναι στοιχεία αλληλένδετα με τη μελλοντική χαρτογράφηση γενετικών τόπων που συνδέονται με γνωρίσματα ποσοτικών χαρακτηριστικών (Quantitative Trait Loci, QTL) και απαιτούνται ως θεμέλιο για την εφαρμογή της υποβοηθούμενης από δείκτες επιλογής (Marker Assisted Selection, MAS) ή της Γονιδιωματικής Επιλογής (Genomic Selection, GS).

Γ) η έναρξη του πρώτου πιλοτικού προγράμματος γενετικής επιλογής στον κρανιό.

 

Grants GR-sticy

Ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας (high density) μικροσυστοιχιών Μοναδικών Νουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών (SNP-chip) για την τσιπούρα (Sparus aurata) και το λαβράκι (Dicentrarchus labrax).

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: SNPbb-chip, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ6ΥΒΠ-00124

H τσιπούρα και το λαβράκι είναι δύο βασικά είδη στη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια με την καλλιέργεια και η Ελλάδα κατέχει το 60% της παραγωγής στην τσιπούρα και το 52% της παραγωγής στο λαβράκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αναπτυχθέντα προγράμματα γενετικής βελτίωσης των δυο ειδών, αν και σε πρώιμο στάδιο, έχουν προσφέρει σημαντική γενετική πρόοδο σε ιδιότητες που σχετίζονται με την ταχύτητα αναπτύξεως. Υστερούν όμως σε ιδιότητες οι οποίες είναι δύσκολο να μετρηθούν ατομικά (π.χ. μετατρεψιμότητα τροφής) ή έχουν χαμηλή κληρονομησιμότητα (π.χ. ανθεκτικότητα σε ασθένειες).

Στόχος του ερευνητικού αυτού είναι:

Α) η ανάπτυξη μιας νέας, κοινής για τα δύο είδη, μικροσυστοιχίας από μονονουκλεοτιδικούς δείκτες (SNP-chip) με υψηλής πυκνότητας κατανομή στο γονιδίωμα θα αποτελούσε ένα πολύ σύγχρονο και αποδοτικό “εργαλείο” γενoμικής στην αύξηση του ρυθμού γενετικής βελτίωσης σε ιδιότητες που ήδη επιλέγονται με κλασσικές μεθόδους επιλογής.

Β) η χαρτογράφηση γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων (QTL) στο γονιδίωμα των δυο ειδών οι οποίοι δύναται να επηρεάζουν παραγωγικές ιδιότητες οικονομικής σημασίας και η οποία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στα προγράμματα γενετικής βελτίωσης, όπως η γενωμική επιλογή (Genomic Selection).