Ελληνικές επιχορηγήσεις

Avramar

GREEK GRANTS

Σύστημα SAFEGUARD χερσαίας, επιφανειακής και υποβρύχιας αποτύπωσης της πραγματικής κατάστασης ανθρώπων και αγκυροβολίων στο υπολογιστικό νέφος​

Το SAFEGUARD αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις στον τομέα της υποστήριξης της ασφάλειας των εργαζομένων και της παρακολούθησης για την προστασία των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας (αγκυροβόλια και μονάδες παραγωγής), στοχεύοντας σε καινοτόμες λύσεις βασισμένες στα πρότυπα Aquaculture 4.0, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες υποβρύχιας, θαλάσσιας και παράκτιας επιτήρησης και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτική ζωή των εργαζομένων και την επικρατούσα δεοντολογία.

1. Προστασία προσωπικού (προσωπικό επιφανείας, βάρδιες, δύτες)​

2. Παρακολούθηση της ακεραιότητας της υποδομής​

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-02730)»​

Σκοπός του έργου​

Στο παρών έργο επιδιώκεται η ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και πρακτικών στο χώρο της υποστήριξης της ασφάλειας των εργαζομένων και της παρακολούθησης για την προστασία των εγκαταστάσεων παράκτιων υδατοκαλλιεργειών (αγκυροβόλια και θαλάσσιες μονάδες παραγωγής), στοχεύοντας καινοτόμες λύσεις ενταγμένες στα πρότυπα Aquaculture 4.0, με χρήση νέων τεχνολογιών υποβρύχιας, θαλάσσιας και παράκτιας επιτήρησης και παράλληλα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων διατηρώντας την ιδιωτικότητα των εργαζομένων και την επικρατούσα ηθική.​