Ελληνικές επιχορηγήσεις

 

Avramar

GREEK GRANTS

Σύστημα SAFEGUARD χερσαίας, επιφανειακής και υποβρύχιας αποτύπωσης της πραγματικής κατάστασης ανθρώπων και αγκυροβολίων στο υπολογιστικό νέφος​

Το SAFEGUARD αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις στον τομέα της υποστήριξης της ασφάλειας των εργαζομένων και της παρακολούθησης για την προστασία των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας (αγκυροβόλια και μονάδες παραγωγής), στοχεύοντας σε καινοτόμες λύσεις βασισμένες στα πρότυπα Aquaculture 4.0, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες υποβρύχιας, θαλάσσιας και παράκτιας επιτήρησης και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτική ζωή των εργαζομένων και την επικρατούσα δεοντολογία.

1. Προστασία προσωπικού (προσωπικό επιφανείας, βάρδιες, δύτες)​

2. Παρακολούθηση της ακεραιότητας της υποδομής​

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-02730)»​

Σκοπός του έργου​

Στο παρών έργο επιδιώκεται η ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και πρακτικών στο χώρο της υποστήριξης της ασφάλειας των εργαζομένων και της παρακολούθησης για την προστασία των εγκαταστάσεων παράκτιων υδατοκαλλιεργειών (αγκυροβόλια και θαλάσσιες μονάδες παραγωγής), στοχεύοντας καινοτόμες λύσεις ενταγμένες στα πρότυπα Aquaculture 4.0, με χρήση νέων τεχνολογιών υποβρύχιας, θαλάσσιας και παράκτιας επιτήρησης και παράλληλα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων διατηρώντας την ιδιωτικότητα των εργαζομένων και την επικρατούσα ηθική.​

 

Καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες τσιπούρας εκτρεφόμενης με κλάσμα πολικών λιποειδών απομονωμένων από παραπροϊόντα ελαιουργίας

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ELAIOTSIPOURA, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-00687

Τα μέχρι σήμερα ερευνητικά μας δεδομένα αποδεικνύουν ότι είναι δυνατή η παραγωγή και χρήση νέας ιχθυοτροφής με αντικατάσταση μέρους των ιχθυελαίων με παραπροϊόντα ελαιουργίας και επιπλέον ότι η τροποποιημένη ιχθυοτροφή επηρεάζει τη σύσταση σε μικροθρεπτικά συστατικά του ψαριού.

Σκοπός του έργου

Ο κυριότερος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η παραγωγή μίας εκτρεφόμενης τσιπούρας με κλάσμα πολικών λιποειδών απομονωμένων από παραπροϊόντα ελαιουργίας, η κατανάλωση της οποίας να οδηγεί  σε σημαντικά βελτιωμένο καρδιομεταβολικό προφίλ των καταναλωτών. Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:

α) ανάπτυξη μεθόδου παραγωγής ιχθυοτροφής εμπλουτισμένης με το κλάσμα των πολικών λιποειδών (Β.Δ.Λ.) απομονωμένων από τα παραπροϊόντα ελαιουργίας

β) διαδικασία εμπλουτισμού εκτρεφόμενης τσιπούρας με το κλάσμα των Β.Δ.Λ.